Algemene privacy policy

1. Waarom deze privacy policy?

1.1. Dit is de privacy policy van Otomat. Onze bedrijfsgegevens vind je in artikel 3 hieronder.

Deze policy is van toepassing op de verwerking van jouw gegevens door Otomat, dit al dan niet via onze website beschikbaar op https://www.otomat.be

Met deze policy proberen we je hierover op een transparante manier te informeren. We raden je aan om deze policy zorgvuldig te lezen. Je kan deze policy te allen tijde raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op onze website.

Voor vragen of verzoeken kan je steeds mailen naar info@otomat.be

1.2. Opgelet! Deze policy dekt niet het privacybeleid van derden (bv. de bestelplatformen waarnaar je wordt doorverwezen via onze website) noch van websites of applicaties waarnaar via hyperlinks op onze website wordt verwezen. Op de verwerking van jouw gegevens door Deliveroo is haar privacy policy van toepassing (https://deliveroo.be/nl-be/privacy). Hetzelfde geldt voor Uber Eats: https://www.uber.com/legal/en/document/?name=privacy-notice&country=belgium&lang=nl.

1.3. Wij kunnen deze privacy policy op elk moment wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op onze website.

1.4. Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling(en) Antwerpen) zijn bevoegd in geval van een geschil.

2. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Wij (Otomat). zijn de verwerkingsverantwoordelijk. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en instaan voor de rechtmatige en correcte verwerking van jouw gegevens. Ook de ondernemingen die jouw gegevens verwerken via de bestelplatformen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

3. Hoe kan je ons contacteren?

Rechtsvorm(en): BV

Vennootschapsnaam: Otomat
Zetel: Regine Beerplein 1 bus C208 2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0630 935 510
E-mail: info@Otomat.be
Hyperlink website: https://www.otomat.be

4. Welke gegevens verwerken wij van jou en hoe?

4.1. Otomat verwerkt volgende gegevens:

jouw persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
als je een onderneming bent: naam van de onderneming, zetel en ondernemingsnummer;
jouw financiële gegevens: bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens;
elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens wanneer je onze website bezoekt: apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die je hebben doorverwezen, door jou bezochte pagina’s op de website (en datum en tijd);
persoonlijke kenmerken indien nodig (bv. voor gepersonaliseerde kaartjes bij bestellingen): bv. leeftijd, geboortedatum en geslacht.
4.2. Otomat kan jouw gegevens rechtstreeks van jou ontvangen, bv. omdat je ze bezorgt bij online bestelling via de website, dan wel onrechtstreeks via derden (bv. via de bestelplatformen zoals Deliveroo, Uber Eats en Deliverect waarmee we samenwerken).

Otomat kan jouw persoonsgegevens ontvangen en verwerken in het kader van de overeenkomst met jou, wanneer je een bestelling plaatst of een levering laat uitvoeren, wanneer je contact opneemt met Otomat voor inlichtingen (telefonisch, schriftelijk of via de website) dan wel via cookies op onze website.

Otomat kan jouw gegevens ook ontvangen via derden, bv. de bestelplatformen (al dan niet als verwerker in opdracht van Otomat of verbonden vennootschappen van Otomat.

5. Waarom en op basis van wat verwerken wij jouw gegevens?

5.1. Otomat verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

  • Klantenbeheer:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om in contact te treden met je, jouw eventuele vragen te kunnen verwerken en jou de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over onze producten (Otomat-gerechten), onze diensten, promoties, kortingen, onze website of andere met onze activiteiten gerelateerde informatie.

Tevens verwerken wij jouw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, het uitvoeren en opvolgen van bestellingen, leveringen, afhalingen, betalingen, administratie, facturatie en boekhouding.

Wij verwerken jouw gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met jou als klant (nl. de verkoop van onze Otomat-gerechten en/of andere producten aan jou online of via onze afhaalpunten).

De verwerking van jouw gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst.

Indien je bepaalde gegevens, zoals jouw identificatiegegevens of financiële gegevens, die we nodig hebben in het kader van de overeenkomst, niet verstrekt aan ons of via de bestelplatformen waarmee we werken, dan kunnen we jou niet bedienen, jouw bestelling(en) niet verwerken of uitvoeren.

  • Wij kunnen jouw gegevens verwerken om de verkoop en onze producten en diensten te optimaliseren:

Zo kan Otomat je bv. contacteren voor het plaatsen van een review op onze website. Dit kan op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

  • Direct marketing:

Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze producten en diensten of andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn.

Indien je klant bent bij ons kan dat op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen. Indien je geen klant bent van ons, hebben we jouw voorafgaande toestemming nodig (bv. door in te schrijven via onze website). Jouw toestemming is vrij en kan je op elk moment intrekken.

  • Het verzorgen van een optimale werking van onze website:

Wanneer je de website bezoekt of raadpleegt, kunnen we bepaalde elektronische gegevens verwerken, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen jou als bezoeker en onze website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van onze website. Cookies zorgen er ook voor dat jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van onze website.

  • De doorgifte aan onze partners, dienstverleners (bv. de bestelplatformen zoals Deliveroo, Uber Eats en Deliverect waarmee we samenwerken), leveranciers en/of andere contractspartijen van Otomat voor de uitvoering van voorgaande punten

  • Het naleven van toepasselijke wetgeving.

5.2. De verwerking van jouw gegevens, al dan niet op of via de website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. ‘geautomatiseerde individuele besluitvorming’ of van profilering.

6. Wie ontvangt of verwerkt jouw gegevens nog (naast Otomat)?

6.1. Jouw gegevens worden in de eerste plaats ook verwerkt door onze partners, dienstverleners of leveranciers in het kader van de online verkoop van onze producten, zoals de bestelplatformen en delivery diensten (bv. Deliveroo, Uber Eats en Deliverect) waarmee we samenwerken. Verder kunnen ook onze webbeheerders, IT partners en netwerkbeheerders jouw gegevens verwerken in het kader van jouw bezoek en gebruik van onze website. Ook ondernemingen die betalingsdiensten, marketingdiensten of analytische diensten verlenen aan Otomat kunnen jouw gegevens in het kader daarvan verwerken.

6.2. Ten slotte kunnen ook andere ondernemingen jouw gegevens verwerken in het kader van onze activiteiten, zoals bv. onze boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, verzekeringsmakelaars, verzekeraars, juridische adviseurs of andere dienstverleners.

6.3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door derden die dit niet doen in opdracht van Otomat, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn (bv. de bestelplatformen waarmee we samenwerken).

6.4. Otomat kan verplicht worden jouw gegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

7. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

7.1. Wij zullen jouw gegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals omschreven hierboven in artikel 5, tenzij er op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

8. Wat zijn jouw rechten?

8.1. Je hebt het recht op informatie over de verwerking van jouw gegevens. Dit wordt je meegedeeld via deze privacy policy. Je kan ons ook steeds verzoeken om bijkomende informatie te verschaffen.

8.2. Je hebt het recht om ons te verzoeken om:

inzage van jouw gegevens.
Daarvoor kan je kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij jou hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.
verbetering van jouw gegevens (zo nodig);
verwijdering van jouw persoonsgegevens indien:
de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door ons werden verwerkt;
je een eerder gegeven toestemming hebt ingetrokken;
je bezwaar maakt tegen de verwerking door ons;
de persoonsgegevens onrechtmatig door ons zouden zijn verwerkt;
dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.
Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien je:

de juistheid van de gegevens waarover we beschikken, betwist;
de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;
we deze gegevens niet meer nodig hebben terwijl jij deze gegevens wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Otomat zwaarder doorwegen dan die van jou of jouw (privacy)rechten indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.
8.3. Je hebt het recht om tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar te maken.

Je kan te allen tijde en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing. Dit kan eenvoudig door dit te laten weten via info@Otomat.beu. Dit kan ook via de mailings zelf (onderaan is telkens de mogelijkheid voorzien om uit te schrijven). Je zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

8.4. Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens (aan een andere verwerkingsverantwoordelijke). Dit kan enkel indien de verwerking door ons berust op jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.5. Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

8.6. Je hebt bovendien het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kan je ook steeds Otomat zelf contacteren: info@otomat.be.

8.7. De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de geldende wetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. ‘GDPR’)).

8.8. Voor de uitoefening van jouw rechten kan je eenvoudigweg een verzoek richten aan Otomat op [info@otomat.be]. Hierbij moet je je wel afdoende identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan jouw identiteit, mogen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van jouw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van jouw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

Vragen? Contacteer ons gerust: info@Otomat.be

Onze website maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden.

Ik ga akkoord Ik weiger