Wedstrijdreglement “Otomat – Win an Otomat Heavenly Pizza moment!”

Algemeen

Dit reglement legt de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd “Otomat – Win an Otomat Heavenly Pizza moment!” (hierna “wedstrijd”), georganiseerd door Otomat BV, met maatschappelijke zetel te Regine Beerplein 1 C 208, 2018 Antwerpen, België.

De wedstrijd geldt enkel voor België en loopt vanaf 28/04/2021 t/m 09/05/2021. Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk via de online wedstrijdpagina https://otomat.be/en/winaheavenlypizzamoment/ (hierna “website”). 

Prijzen:

In totaal werden er 6500 unieke codes gegenereerd en kunnen er dus ook max. 6500 deelnames zijn.

Voorwaarden deelname

Deelname aan deze wedstrijd staat vrij aan elke fysieke persoon die in eigen naam meespeelt en gedomicilieerd is in België. (hierna “deelnemer”). Elke deelnemer verbindt zich ertoe zijn gegevens naar waarheid in te vullen. In geval van fraude vervalt elke deelname en zullen de gepaste acties worden genomen. 

Medewerkers en personeelsleden van Otomat BV zijn uitgesloten van deelname. 

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen.

Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die Otomat BV in dit verband neemt. De deelnemer wordt geacht de inhoud van dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

Otomat BV behoudt zich ten allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen, misbruik en of bedrog plegen of misleiden of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. Otomat BV kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.  

De wedstrijd

Het aantal deelnemers aan de wedstrijd is beperkt tot 6500 (aangezien er maar zoveel unieke codes gegenereerd werden). Per unieke code kan slechts 1 deelname gebeuren.

Opdat deelname mogelijk is, moet de deelnemer:

1.         zijn unieke deelnemerscode invullen
2.         de twee vragen beantwoorden op de website
3.         de deelname pagina waarheidsgetrouw en volledig invullen

4.         een correct emailadres invullen

Voor het bepalen van de uitslag van de wedstrijd wordt exclusief rekening gehouden met de gegevens zoals deze door Otomat BV berekend, ontvangen en geregistreerd worden. 

De prijs van deze wedstrijd is persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs kan enkel toegekend worden aan de winnaar. De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura, producten of diensten. De prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze wordt toegekend.

De winnaars worden persoonlijk per e-mail ingelicht door Otomat BV. De 6400 ‘troostprijs-vouchers’ zijn onmiddellijk downloadbaar als PDF. 

Privacy

De deelnemer erkent en aanvaardt door zijn/haar deelname aan deze wedstrijd dat hij/zij Otomat BV de toestemming verleent om zijn/haar persoonsgegevens verzameld via de website te verwerken in het kader van de wedstrijd, om alzo de organisatie en het goede verloop van deze wedstrijd te verzekeren. Deze gegevens zullen verwerkt worden door Otomat BV overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden gecommuniceerd aan Otomat BV voor het filteren en contacteren van de winnaar. 

De deelnemer heeft het recht op toegang en verbetering van zijn/haar persoonsgegevens. De deelnemer kan dit recht uitoefenen door een aangetekende brief te sturen naar de administratieve zetel van Otomat BV.

Indien een deelnemer tot winnaar wordt uitgeroepen, geeft deze Otomat BV door onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement de toestemming om zijn/haar emailadres te gebruiken louter strekkende tot doel te informeren over de uitkomst van de wedstrijd. Otomat BV verbinden zich ertoe de gegevens van alle deelnemers te vernietigen na het innen van de prijs en volledige afhandeling van de wedstrijd, behalve voor die deelnemers die hebben aangeduid dat ze de Otomat nieuwsbrief wensen te ontvangen. 

Correspondentie

Er zal geen correspondentie gevoerd worden over deze wedstrijd, niet tijdens de wedstrijd, noch erna (uitzondering: de aanvraag van het volledige wedstrijdreglement dat verkrijgbaar is op schriftelijke aanvraag via een voorgeadresseerde en voorgefrankeerde envelop, gericht aan Otomat BV, t.a.v. Hanne Verhoeven, Regine Beerplein 1 C 208, 2018 Antwerpen).

Aansprakelijkheid

Indien overmacht of om het even welke andere omstandigheden buiten de wil van Otomat BV dit vereisen, behoudt Otomat BV zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels en de te winnen prijs te wijzigen. Aanpassingen zullen kenbaar worden gemaakt via https://otomat.be/en/winaheavenlypizzamoment/. Otomat BV kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege Otomat BV, noch kan Otomat BV aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee hij/zij deelneemt aan de wedstrijd goed functioneren.

Otomat BV kan evenmin aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit  uit de deelname aan de wedstrijd of uit de toekenning of het gebruik van de prijs, tenzij deze te wijten is aan opzet in hoofde van Otomat BV.

Auteursrechten 

Alle materialen, merken, handelsnamen, logo’s, dienstmerken, of andere intellectuele eigendom die verschijnen op deze website zijn eigendom van Otomat BV of verbonden vennootschappen, of worden met machtiging van de eigenaars gebruikt. Zij zijn beschermd door auteursrechten, merken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten en mogen niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Otomat BV gebruikt worden voor welk doel dan ook. Reproductie voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden is toegestaan. Ongeoorloofde wijziging, verhuring, lening, transmissie en uitzending is verboden. Het materiaal op deze website mag niet worden verkocht, in licentie gegeven, of op enige andere manier worden verdeeld aan derden. Otomat BV behoudt zich het recht voor ten alle tijde haar toestemming in te trekken. Aan ieder ongeoorloofd gebruik zal onmiddellijk een einde gesteld worden op verzoek van Otomat BV.

Privacy Policy

Door het gebruik van de wedstrijdpagina stemt u in met bovenstaande bepalingen, Indien u niet instemt met deze bepalingen verzoeken wij u geen persoonlijke gegevens te verstrekken via deze pagina. De Wet Bescherming Persoonsgegevens verleent u het recht van inzage en correctie van je gegevens. 

Otomat BV verbindt zich ertoe de gegevens van alle deelnemers te vernietigen na het innen van de prijs en volledige afhandeling van de wedstrijd, behalve voor die deelnemers die hebben aangeduid dat ze de Otomat nieuwsbrief wensen te ontvangen.

Wettelijke bepalingen

Het volledige reglement van deze wedstrijd is online te consulteren op de website en is gratis verkrijgbaar in hardcopy op schriftelijke aanvraag via een voorgeadresseerde en voorgefrankeerde envelop, gericht aan Otomat BV, t.a.v. Hanne Verhoeven, Regine Beerplein 1 C 208, 2018 Antwerpen.

Op deze wedstrijd zijn onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing. 

Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de wedstrijd of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel. Deze beslecht het geschil op soevereine wijze en zijn beslissing is bindend voor de deelnemers. De partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het te onderwerpen aan de bevoegde rechter.

Dit reglement werd opgesteld op 23/04/2021, te Antwerpen .